FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Az oldal (melybe beletartoznak az aldomainek, a tartalmak és a márkák, összefüggően a továbbiakban: Honlap) használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi Felhasználási Feltételeinket a Honlap használata kapcsán fennálló jogai és kötelezettségei megismeréséhez! Jelen Felhasználási Feltételek ezen Honlap használatának követelményeit tartalmazzák, és a Honlap üzemeltetője, tartalmának kezelője, valamint a Honlap látogatója (továbbiakban: Felhasználó) között létrejövő szerződésnek is minősül. Tehát tájékoztatjuk, hogy az Honlaphoz való hozzáférés és használat jogi feltételeket von maga után. Ennek értelmében Ön, mint Felhasználó egyértelműen tudomásul veszi és elfogadja, hogy megállapodást köt a Honlappal, illetve annak tulajdonosával, üzemeltetőjével, tartalmának kezelőjével, valamint megérteti és elfogadja, illetve betartja és kötelező érvényűnek tekinti ezen Felhasználási Feltételeket és az Adatkezelési Szabályzatot! Ezzel egyetemben Ön, mint Felhasználó – amennyiben azt a vonatkozó rendeletek nem tiltják – lemond az eredeti aláírás, illetve nem elektronikus nyilvántartások átadásának, valamint archiválásának követelésére irányuló jogairól. Amennyiben nem fogadja el a Felhasználási Feltételeket, illetve az Adatkezelési Szabályzatot, kérjük ne használja a weboldalt.

1. A módosítás joga

A Honlap bármikor jogosult egyoldalúan változtatni a Felhasználási Feltételeket, mely módosítás(ok)ról tájékoztatja a Felhasználóit. Amennyiben a Felhasználó a változtatás(oka)t követően is használja a Honlapot, akkor az a módosítás(ok) elfogadásának minősül.

2. Felhasználói kör

A Honlapot azon Felhasználók használhatják, akik elérték a nagykorúságot, illetve azon nagykorúságot még el nem érők, akiknek nagykorú hozzátartozója erre vonatkozóan engedélyt adott és akik megfelelnek a látogatói követelményeknek és elfogadják a Felhasználási Feltételeket, illetve az Adatkezelési Szabályzatot!

3. Hozzáférhetőség

Ezen Felhasználói Feltételek hatálya alatt Ön jogosult a Honlap látogatására, illetve használatára, amennyiben elfogadja és betartja az abban foglaltakat és a vonatkozó rendeleteket!

4. Korlátozások

A Honlapon található tartalmak és márkák (illetve azok részeinek) másolása, terjesztése, sokszorozása, megjelenítése, átruházása, reprodukálása, módosítása, valamint a Honlap nem megfelelő használata, illetve a Honlap illetéktelenek általi kezelése a Honlap erre irányuló írásos engedélye nélkül szigorúan tilos!

5. Szellemi tulajdon

5.1. Tartalom

A Honlapon elérhető tartalmak, többek között a szövegek, a dokumentumok, a leírások, a márkák, a termékek, az összevetések, a fotók, a védjegyek, a logók, illetve mindezek szerkesztése, megjelenítése, elrendezése, koordinálása a Honlap tulajdonában, illetve – engedélyezett - használatában van, és ezzel összhangban folyamatos ellenőrzés alatt áll, védett szerzői, vagy egyéb szellemi tulajdonjogok, illetve megállapodások megléte mellett. A Honlapon található valamennyi logó, illetve védjegy védett, tulajdont képez.

5.2. Tartalomhasználat

A Honlap tartalma kizárólag a Felhasználó személyes tájékoztatását és használatát hivatott szolgálni, így a Honlap előzetes írásbeli engedélye nélkül az nem változtatható, nem sokszorosítható, nem átadható, nem prezentálható, nem ismertethető, nem másolható, nem használható, nem értékesíthető, nem duplikálható, illetve semmiféle egyéb célra nem használható fel (származékosan sem). A tartalom kinyomtatása és letöltése során a Felhasználónak az abban szereplő összes szerzői jogi, valamint egyéb tulajdonjogi tartalmat meg kell őriznie.

6. Harmadik Féltől eredő források és tartalmak

6.1. A Harmadik Fél elérhetősége.

A Honlap a Felhasználói számára elérhetővé, használhatóvá teszi a Honlap ellenőrzése alatt, ám nem saját tulajdonában lévő, Harmadik féltől eredő tartalmakat. Továbbá biztosítja a lehetőséget a Harmadik Féllel való kapcsolatfelvételre is. Így a Felhasználó a Harmadik Fél weboldalaival, szolgáltatásaival, valamint a Honlap partnereivel, ügyfeleivel is kapcsolatba kerülhet.

6.2. A Harmadik Fél ellenőrzése

A Honlap nem rendelkezik a Harmadik Fél forrásainak tartalmaival, így nincs ellenőrzési joga sem azok felett. Emiatt a Honlap nem vállal semmiféle felelősséget a Harmadik Fél tartalmaiért, adatkezelési szabályaiért, felhasználási feltételeiért, üzletpolitikájáért, rendelkezéseiért, eljárásaiért. Kérjük minden esetben olvassa el a Harmadik Fél Adatkezelési Szabályzatát és Felhasználói Feltételeit.

6.3. A Harmadik Fél működése. A Harmadik Fél oldalának tartalmával, használatának biztonságával és működésével kapcsolatban ezen Honlap üzemeltetője nem vállal felelősséget, ahogy a Harmadik Fél szellemi tulajdonjogaiért sem.
6.4. A Harmadik Fél tartalmai

A Felhasználó a Honlap használata során a Harmadik Fél esetleges pontatlan, téves, sértő, tisztességtelen, kifogásolható, nem oda illő tartalmaival is találkozhat. Ön azonban felhasználóként saját jogán dönthet a Harmadik Fél tartalmainak megtekintéséről, használatáról, a Harmadik Féllel való kommunikáció kezdeményezéséről, illetve elfogadásáról, tehát minden a Felhasználó saját meglátása és kockázatvállalása szerint történik.

6.5. A harmadik féllel való kapcsolatfelvétel

A Felhasználó Harmadik Féllel történő interakciójáért ezen Honlap és annak tulajdonosa, üzemeltetője, tartalmának kezelője nem tartozik felelősséggel. A Felhasználási Feltételek elfogadásával Ön, mint Felhasználó beleegyezik abba, hogy a Harmadik Fél tartalmainak használatából, illetve a Harmadik Féllel való kapcsolatából eredő esetleges problémákért ezen Honlappal, illetve annak tulajdonosával, üzembentartójával, tartalmának kezelőjével szemben nem jár el. Amennyiben bármilyen kérdése, panasza merül fel a Harmadik Féllel, illetve annak közvetített tartalmával kapcsolatosan, akkor a Felhasználónak közvetlenül a Harmadik Feléllel kell felvennie a kapcsolatot.

7. Felhasználói jogok

7.1. Felelősség

A Honlap minden Felhasználója számára lehetőség van a Honlap felületén tartalmak megosztására, közzétételére (Felhasználói Vélemények formájában). A Felhasználói Vélemények – akár publikálva kerülnek a honlapon, akár nem – bizalmas kezelése nem garantált. Ezen Honlap nem vállal felelősséget a Felhasználói Vélemények megosztásáért, közzétételéért, feltöltéséért, illetve azok következményeiért sem. Ezen honlap saját mérlegelési jogkörébe tartozik annak eldöntése, hogy a Felhasználói Vélemények bekerülnek-e a Honlap tartalmába, illetve a Honlap fenntartja a jogot, hogy a Honlapon közétett tartalmakat a Honlap, illetve annak üzembentartója, tulajdonosa, tartalmának kezelője - a Felhasználó felé irányuló bármiféle értesítés nélkül - figyelemmel kísérje, korlátozza, szerkessze, törölje, cenzúrázza, eltávolítsa.

7.2. Tulajdonjog

Amennyiben nem történik Felhasználói Véleményre irányuló utalás, a Felhasználó által közölt összes tartalom Felhasználói Véleményként kerül kezelésre. A Felhasználó kijelenti, hogy ezen a Honlapon az általa publikált tartalom megjelenítéséhez szükséges összes engedéllyel rendelkezik, beleértve a szellemi tulajdonjog(ok) felhasználhatóságához elengedhetetlen hozzájárulást. Szellemi tulajdonjognak minősül az összes bel-, illetve külföldi jog, beleértve a jogcímet és érdekeltséget bármilyen szerzői jog, kereskedelmi titok, know-how, szabadalom, szolgáltatási védjegy, vagy egyéb ezzel összefüggő szellemi tulajdonjog, továbbá minden bel-, és külföldi kormányzati, koordináló vagy bírósági hatóság rendeletei, rendelkezései nyomán létrejövő erkölcsi jog, illetve a magánélethez, a nyilvánossághoz való, illetve az ezekhez hasonló jogok kapcsán. Felhasználói Vélemény megosztásával a Felhasználó a Honlapot felruházza az általa közölt tartalom felhasználásának jogával ezen Felhasználói Feltételeknek megfelelően.

7.3. Licence

A Felhasználói Vélemény(ek) közlésével Ön, mint Felhasználó jogdíjmentes, örök felhasználású, világszerte alkalmazható, visszavonhatatlan, licencebe adható, átruházható engedéllyel ruházza fel a Honlapot a közölt Felhasználói Vélemény(ek) duplikálására, használatára, megosztására, publikálására, egyéb műveletek elvégzésére a Honlap működésével kapcsolatosan, többek közt a Felhasználói Vélemények egészének, vagy részeinek újraallokálására is bármely médiafelületen. Ezzel összefüggésben a Felhasználó – törvényi kereteken belül - lemond az Felhasználói Véleményekkel kapcsolatos jogairól. Ezáltal a Honlap összes Felhasználója, valamint a Felhasználói Vélemények valamennyi olvasója nem kizárólagos joggal rendelkezik a beküldött Felhasználói Vélemény(ek) használatára, publikálására, sokszorosítására, illetve egyéb azzal kapcsolatos műveletekre, összhangban ezen Felhasználói Feltételekkel.

7.4. Tiltott tartalom

A Felhasználó kijelenti, hogy nem oszt meg, nem publikál, nem jelenít meg, illetve nem küld tovább olyan Felhasználói Véleményt, mely:

 • Megtévesztőnek vagy tisztességtelennek minősül a joghatóságok fogyasztóvédelmi rendeletei alapján
 • Üzleti titoknak minősül, szerzői jogvédelem alatt van, vagy egyéb formában egy Harmadik Fél tulajdonjogát képezi, ideértve a magánélethez-, illetve a nyilvánossághoz kapcsolódó jogokat, kivételt képez ez alól az, ha a Felhasználó ezen jogok tulajdonosa,
 • Veszélyesnek minősül az ember egészségére, biztonságára, és/vagy a közbiztonságra, a közegészségre, a nemzetbiztonságra, és/vagy gátolja a bűnüldöző szervek munkáját,
 • Során más személynek adja ki magát,
 • Sérti az exportellenőrzési törvényeket, törvénybe ütköző szerencsejátékkal, jogellenes fegyverkereskedelemmel, és/vagy illegális kábítószerkereskedelemmel kapcsolatos,
 • Faji-, etnikai szempontból bántó, esetleg ilyen cselekedetekre ösztönző, jogellenes, pornográf, rágalmazó, zaklató, erkölcstelen, gyűlöletkeltő, becsületsértő, fenyegető, bűncselekménynek minősülő, törvénysértő, polgári jogi felelősségre vonással járó, helytelen,
 • Terrorizmussal vagy bűncselekménnyel, lopással kapcsolatos,
 • Egyéb módon fondorlatos vagy rosszindulatú.
 • 7.5. Felhasználói Vélemények más forrásból

  A Felhasználó elfogadja, hogy ezen Honlap látogatása és használata során:

  1. Olyan Felhasználói Véleményekkel találkozhat, melyek hasznosságáért, szellemi tulajdonjogaiért, biztonságáért és pontosságáért a Honlap nem vállal felelősséget.
  2. Olyan Felhasználói Véleményekkel találkozhat, melyek sokak számára sértők, illetlenek, erkölcstelenek, helytelenek, esetleg kifogásolhatók lehetnek.

  Tehát a Felhasználó lemond mindazon jogairól, melyekkel a fenti a), valamint b) pontok tekintetében rendelkezhet.

  8. Információk

  Honlapunk a maximum elérésére törekszik és igyekszik a lehető legpontosabb, legteljesebb, legmegbízhatóbb és legaktuálisabb információkat biztosítani Felhasználói számára. Azonban a Honlap nem garantálja a tartalom hibátlanságát, teljességét, pontosságát. Továbbá fenntartjuk a jogot, hogy a Honlap tartalma, illetve annak bizonyos részei változtatásra kerülhetnek mindenféle bejelentés és értesítés Felhasználókhoz juttatása nélkül is. Ennek fényében a Felhasználók egyéni kockázatvállalásától és felelősségétől függően használható a Honlap tartalma.

  9. Közzététel

  Ezen Honlap jogot formál arra, hogy elérjen, megőrizzen és publikáljon az Honlappal és annak használatával összefüggésben szerzett minden olyan információt, melyet szükségesnek vél

 • az érvényben lévő rendeletek, törvények, jogi eljárások, idézések, kormányzati kérések megvalósításához,
 • a Honlap feltételeinek validálásához, ideértve a követelmények megsértésének vizsgálatát,
 • a biztonsági-, technikai hibák és csalások felfedéséhez, preventálásához, kezeléséhez,
 • a felmerülő Felhasználói kérdések megválaszolásához,
 • a Honlap, a Felhasználók és a Nyilvánosság jogainak, tulajdonának és biztonságának megőrzéséhez.
 • 10. Linkek

  10.1. Honlapról mutató linkek

  A Honlap olyan Harmadik Fél honlapjaira irányító hivatkozásokat tartalmazhat, amik nem a Honlap tulajdonát képezik, illetve, amik nincsenek a Honlap ellenőrzése alatt.
  Ezen Honlap nem áll kapcsolatban a Harmadik Fél webhelyeivel, nem ellenőrzi azok tartalmait, használatát, illetve Adatkezelési Irányelveit sem, valamint nem vállal felelősséget sem azokért.

  A Felhasználó:

 • Kizárólagosan felel, továbbá felelősséggel tartozik a Harmadik Fél honlapjainak látogatásáért, használatáért, azok weblapjaira történő hivatkozásért, illetve minden olyan tartalomért, amit a Felhasználó a Harmadik Fél honlapjára továbbít, publikál,
 • Felmenti a Honlapot a Harmadik Fél weblapjának látogatásából, használatából, egy-, akár kétoldalú kommunikációjából eredő mindennemű felelősség alól. (A Felhasználók számára ezért is ajánlott a Harmadik Fél honlapjának használata előtt annak Adatkezelési Szabályzatát és Általános Szerződési Feltételeit elolvasni és értelmezni!)
 • 10.2. Hivatkozás a honlapra

  A Felhasználó hivatkozhat ezen Honlapra, ha:

 • A hiperhivatkozás szövege pontosan leírja a honlap tartalmát,
 • A Felhasználó kapcsolatban marad a Honlappal és nem szolgáltat azzal kapcsolatban helytelen, fals információkat, továbbá nem sugallja azt, hogy a Honlap bármiféle terméket és/vagy szolgáltatást patronál, kivételt képez azonban, ha mindezekhez előzetes írásos beleegyezést ad a Honlap.
 • A Felhasználó, valamint az ő weboldala eleget tesz ezen Felhasználói Feltételeknek, illetve a vonatkozó jogszabályi előírásoknak,
 • Nem linkel sértő, illetve kétséges tartalmat nyújtó honlapról (melyek eldöntése ezen Honlap szuverén joga),
 • Nem linkel olyan weboldalról, ami bárki személyét, szellemi tulajdonjogát, adatkezelési jogait, illetve egyéb jogait sérti.
 • 11. Adatvédelem

  Ezen Honlappal összefüggésben szerzett személyes adatokat a Honlap az Adatkezelési Szabályzatban foglaltak szerint használja fel, aminek részletei az Adatkezelési Szabályzatban olvashatók. A Felhasználó hozzájárul megadott személyes adatai felhasználásához, mely az Adatkezelési Szabályzattal összhangban történik..

  12. Díjazástól függetlenül alkalmazandó szabályok

  12.1. Kizárások

  Az alkalmazandó jog egyes esetekben nem járul hozzá bizonyos garanciák kizárásához, ezt figyelembe véve az itt szerepeltetett bizonyos kizárások nem applikálhatók.

  12.2. Rendelkezésre állás

  A Honlap mindenféle szavatosság és garancia nélkül áll rendelkezésre. A Honlap tulajdonosa, tartalmának kezelője, üzemeltetője ezúton kizárja az összes kifejezett, illetve hallgatólagos garanciát, ideértve a nem kizárólagosan az értékesíthetőségre, a jogcímre, az adott célra történő alkalmasságra, a jogsértésmentességre irányuló hallgatólagos garanciákat, illetve a jogszabályból, a kereskedelmi szokásokból, és forgalomból fakadó garanciákat. A Honlap nem tudja szavatolni és garantálni a hibátlan kivitelezést, valamint a vírusoktól-, és biztonsági résektől mentes használatot. Ezen felül előfordulhatnak olyan karbantartási, frissítési, illetve egyéb okok, melyek miatt a Honlap nem elérhető. A Felhasználó ratifikálja, hogy a Honlap semmiféle felelősséget nem vállal azon, a Felhasználót, és/vagy Harmadik Felet érő következményekért, melyek az internet technikai hibáiból, kapcsolati problémákból, torlódási gondokból, esetleg ezen Honlap szervereinek túlterheltségéből származnak. Honlapunk nem patronál, nem garantál és nem szavatol olyan tartalmakat, termékeket, valamint szolgáltatásokat, melyeket Harmadik Fél a Honlapon publikál, illetve propagál.

  12.3. Felhasználói Vélemények

  A Honlap nem garantál, nem partonál és nem szavatol semmiféle beküldött Felhasználói Véleményben szerepeltetett tartalmat, valamint az ilyen tartalmakkal összefüggésben nem vállal sem képviseletet, sem garanciát, továbbá az ilyen tartalmakkal kapcsolatban kizár mindenféle felelősséget.

  12.4. Felhasználói magatartás

  A Felhasználók magatartásáért (ideértve a helytelen, törvénybeütköző, gondatlan magatartást is), valamint beadványaiért, illetve az ezekből származó károkért és/vagy sérelmekért a Honlap nem vállal felelősséget, így azok kockázata minden esetben a Felhasználót terheli.

  12.5. Harmadik Fél

  A Felhasználó kizárólagos kockázatát képezi a Honlap tartalmának (melybe beletartoznak a nem kizárólagos Felhasználói beadványok is) használata, valamint a Honlapon található Harmadik Féllel történő interakciók is. Amennyiben a Honlapból, annak tartalmából, és/vagy annak használatából összefüggésben vitára kerül sor a Harmadik Féllel, a Felhasználó elfogadja, hogy a vitából származó és az azzal összefüggő követelések és károk nem ezen Honlapot terhelik, ezen Honlap ugyanis nem vállal felelősséget a Harmadik Féllel való viták és interakciók következményeiért.

  12.6. Felhasználói tevékenységek, információk

  Az Adatkezelési Szabályzatban megjelölteken felül semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos szavatosságot, garanciát és feltételt nem vállal a Honlap a Felhasználók megadott információi, illetve a Felhasználók Honlaphasználatkor végzett tevékenységeinek biztonsága kapcsán.

  12.7. Érték

  Honlapunk igyekszik a lehető leginformatívabb módon tájékoztatni Felhasználóit a tesztelt és értékelt termékekről és/vagy szolgáltatásokról. Az általunk nyújtott információk díjmentes átadása érdekében Honlapunk egyéb módon keres bevételi lehetőségeket. Így például a Honlapunkon megjelenített Harmadik Felek elhelyezési díj ellenében kerülnek szerepeltetésre. Továbbá díjak kerülnek felszámításra a Harmadik Felek felé minden olyan alkalommal, mikor a Felhasználó(k) rákanttintanak a Harmadik Félre és/vagy vásárol(nak) is tőle az általunk megjelenített termékekből, szolgáltatásokból, mely díjak befolyásolhatják a Honlapon szerepeltetett vállalatok, Harmadik felek, illetve az általuk értékesített termékek, szolgáltatások szerepeltetését, rangsorát is.

  13. A felelősség korlátozása

  13.1. Korlátozási kör.

  Néhány joghatóság nem engedélyezi a véletlen, illetve a következménnyel járó károkra irányuló felelősség korlátozását, illetve annak kizárását. Tehát a fenti korlátozások az adott joghatóság érvényben lévő rendeletei és törvényei alapján vonatkoznak a Honlap Felhasználóira.

  13.2. Anyagi felelősség

  A Honlap teljes felelőssége semmiképp nem lehet ezen Felhasználói Feltételek szerint, illetve a Honlap használatból, valamint esetleges használhatatlanságából származó bármely káresemény kapcsán 10.000 Ft-nál több.

  14. Kártalanítás

  A Felhasználó vállalja a Honlap, valamint a Honlap tulajdonosának, üzembentartójának, tartalmi kezelőjének, vállalatainak, annak kapcsolt vállalkozásainak, tisztségviselőinek, vezetőinek, alkalmazottainak, ügynökeinek kártalanítását, mentesítését és védelmét minden egyes kár, kötelezettség, felelősség, kiadás (ideértve többek közt az ügyvédi költségeket is), veszteség, költség követelés kapcsán, mely az alábbiakból származik:

 • a Honlap Felhasználó általi használata, illetve a honlap esetleges használhatatlansága,
 • a Felhasználó által beküldött bejegyzések,
 • a Honlap egyéb Felhasználóival történő kapcsolat,
 • ezen Felhasználói Feltételek megsértése.
 • 15. Határidő és felmondás

  Ezen Felhasználói Feltételek a Honlap, illetve a Felhasználó által történő felmondásig vannak érvényben. A Honlap saját belátása alapján jogosult ezen Felhasználói Feltételeket, illetve a Felhasználó Honlaphoz, valamint annak részeihez való jogosultságát azonnal, korlátozás és indoklás nélkül is megszüntetni (például a Felhasználási Feltételek megsértése okán). A Honlap sem Harmadik Féllel, sem Felhasználóval szemben nem vállal felelősséget sem a Honlap egészének, sem egy részének, illetve részeinek megszüntetéséért. Amennyiben a Felhasználó nem ért egyet ezen Felhasználói Feltételek valamely pontjával és/vagy pontjaival, valamint annak esetleges későbbi változtatásá(sai)val, illetve, ha valami oknál fogva nem elégedett a Honlappal, lehetősége van megszüntetni annak használatát. Ezen Felhasználói Feltételek megszűnése esetén a Felhasználó köteles a Honlap használatát abbahagyni. Ezen 15. pont, az 5. pont, a 7.3. pont, a 11. pont, a 12. pont, a 13. pont, a 14. pont, a 16. pont, valamint a 18. pont ezen Felhasználói Feltételek megszűnése esetén is hatályban marad.

  16. A Felhasználó és a honlap kapcsolata

  A Felhasználó és a Honlap független szerződő felek. Ezen Felhasználói Feltételek elfogadása nem hoz létre közös szerveződést, vállalkozást, kooperációt, ügynöki szerződést, munkaviszonyt vagy partnerséget a Felhasználó és a Honlap, mint szerződő felek között. A Felhasználó semmikép nem vállalhat garanciát, kötelezettségvállalást, kötelezettséget és egyéb nyilatkozatot sem a Honlap nevében.

  17. Átruházás

  Ezen Felhasználási Feltételeket, illetve az ennek megfelelően biztosított jogokat és licenceket a Felhasználó nem engedményezheti, illetve nem ruházhatja át, ám a Honlap korlátozás és a Felhasználó értesítése nélkül bármikor átruházhatja azokat.

  18. Általános tudnivalók

  A Honlap üzemeltetője fenntartja a jogot arra, hogy a Honlapot, illetve annak bármely részét bármikor módosítsa, illetve megszüntesse. Jelen Felhasználási Feltételekre, illetve a Felhasználó és a Honlap, valamint annak üzemeltetője, tulajdonosa, tartalmának kezelője közti kapcsolatra Magyarország törvényei vonatkoznak és azokat a magyar törvények és rendeletek alapján kell értelmezni. A Felhasználó egyetért abban, hogy elfogadja a magyar bíróságok személyes és kizárólagos joggyakorlatát, illetve lemond mindenféle, ezen bíróságokkal szemben álló joghatósági, helyszíni, valamint fórummal összefüggő kifogásról, feltéve, ha a Honlap bármely arra kompetens bíróságon jogorvoslatért fordulhat. Ezen Felhasználási Feltételek az Adatkezelési Szabályzattal együtt szerződést képeznek a Felhasználó és a Honlap között. Amennyiben ezen Felhasználási Feltételek bármely pontját/pontjait az illetékes bírói testület érvénytelennek tekinti, a Felhasználási Feltételek többi pontja továbbra is érvényben marad. Jelen Felhasználási Feltételek bármely pontjának hatálytalanítása nem jelenti az adott feltétel, illetve egyéb más feltétel további vagy állandó lemondását, továbbá az, hogy az adott fél nem érvényesíti ezen Felhasználási Feltételek alapján történő bármely jogot, illetve dekrétumot, az nem az adott jogról, vagy rendelkezésről való lemondást fejezi ki.
  A Felhasználó elfogadja, hogy a Honlapból származó, illetve az azzal összefüggő bármely ok miatti keresetet az annak felmerülésétől számított egy, azaz 1 éven belül kell megindítani. Máskülönben az ilyen ok véglegesen elévül.